Code Website quản lý nhân sự Toyota

[Mã code 27428]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 1      203      1
Phí tải: 300 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
22-12-2020
Loại file
Full code
Dung lượng
189 MB
Cam kết hỗ trợ
Không chứa mã độc
Có demo thực tế
Có hướng dẫn cài đặt

Source code Website quản lý nhân sự Toyota phù hợp cho các bạn tham khảo học thêm kiến thức thực tế


MÔ TẢ CHI TIẾT

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. I

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. III

LỜI CẢM ƠN.. IV

MỤC LỤC.. V

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. VII

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.. IX

Danh mục các từ viết tắt XI

MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.. 3

1.1 Đặt vấn đề. 3

1.2 Mục tiêu cần đạt được. 3

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 4

1.4 Đặc tả đề tài 4

1.5 Mô tả các đối tượng liên quan, người dùng hệ thống và phạm vi hoạt động. 5

1.6 Nắm bắt nhu cầu các đối tượng liên quan. 5

1.7 Giới hạn hệ thống. 5

1.8 Kết chương. 5

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 6

2.1 Giới thiệu về Microsoft Visual studio 2019. 6

2.2 Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2019. 6

2.3 Giới thiệu về HTTP. 6

2.4 Giới thiệu về ASP.NET. 6

2.5 Giới thiệu về Angularjs. 7

2.6 Giới thiệu về kendo jquery. 7

2.7 Kết chương. 7

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 9

3.1 Mô tả hiện trạng. 9

3.2 Nhiệm vụ. 9

3.3 Các yêu cầu của hệ thống mới 9

3.4 Xác định yêu cầu. 10

3.4.1 Yêu cầu chức năng. 10

3.4.2 Yêu cầu phi chức năng. 10

3.4.3 Yêu cầu hệ thống. 10

3.4.4 Môi trường phát triển. 11

3.5 Mô hình thiết kế hệ thống. 11

3.5.1 Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Model) 11

3.5.2 Mô hình UML.. 11

3.6 Phân tích hệ thống. 12

3.6.1 Các tác nhân trong yêu cầu. 12

3.6.2 Lược đồ Usecase nghiệp vụ. 13

3.6.3 Danh sách các tác nhân. 13

3.6.4 Danh sách các Usecase. 13

3.6.5 Lược đồ chi tiết theo từng tác nhân. 15

3.6.6 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 18

3.6.7 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 20

3.6.8 Sơ đồ mối quan hệ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram) 23

3.6.9 Sơ đồ triển khai các lớp thực thể. 24

3.7 Thiết kế cây chức năng. 24

3.8 Kiến trúc phần mềm 3 lớp (Three - Layers) 25

3.9 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 25

3.9.1 Danh sách các bảng dữ liệu. 25

3.9.2 Quan hệ giữa các bảng dữ liệu. 48

3.10 Kết chương. 49

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM  HOẶC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 50

4.1 Yêu cầu hệ thống. 50

4.2 Hình ảnh giao diện website. 50

4.3 Kết chương. 55

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 56

PHỤ LỤC.. 58

 

 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3‑1 Tác nhân quản trị viên. 12

Hình 3‑2 Tác nhân nhân viên quản lý. 12

Hình 3‑3 Tác nhân nhân viên. 12

Hình 3‑4 Lược đồ Usecase nghiệp vụ. 13

Hình 3‑5 Lược đồ Usecase chi tiết của Quản trị viên. 16

Hình 3‑6 Lược đồ Usecase chi tiết của Nhân viên quản lý. 16

Hình 3‑7 Lược đồ Usecase chi tiết của nhân viên. 17

Hình 3‑8 Sơ đồ hoạt động đăng nhập. 18

Hình 3‑9 Sơ đồ hoạt động quản lý toàn bộ hệ thống của quản trị viên. 18

Hình 3‑10 Sơ đồ hoạt động của chức năng quản lý của nhân viên quản lý. 19

Hình 3‑11 Sơ đồ hoạt động của chức năng báo cáo thống kê. 19

Hình 3‑12 Sơ đồ hoạt động của chức năng đăng xuất 20

Hình 3‑13 Sơ đồ tuần tự của chức năng đăng nhập. 20

Hình 3‑14 Sơ đồ tuần tự quản lý toàn bộ hệ thống của quản trị viên. 21

Hình 3‑15 Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý của nhân viên quản lý. 21

Hình 3‑16 Sơ đồ tuần tự cho hoạt động quản lý người dùng. 22

Hình 3‑17 Sơ đồ tuần tự cho hoạt động báo cáo thống kê. 22

Hình 3‑18 Sơ đồ tuần tự cho chức năng đăng xuất 23

Hình 3‑19 Sơ đồ mối quan hệ thực thể liên kết 23

Hình 3‑20 Sơ đồ triển khai các lớp thực thể. 24

Hình 3‑21 Cây chức năng của phần mềm.. 24

Hình 3‑22 Kiến trúc phần mềm.. 25

Hình 3‑23 Quan hệ giữa các bảng dữ liệu. 49

Hình 4‑1 Màn hình đăng nhập. 50

Hình 4‑2 Màn hình trang chủ. 51

Hình 4‑3 Màn hình tài khoảng người dùng. 51

Hình 4‑4 Màn hình danh sách nhân viên. 52

Hình 4‑5 Màn hình hồ sơ nhân viên. 52

Hình 4‑6 Màn hình thêm mới hợp đồng lao động. 52

Hình 4‑7 Màn hình thông tin lương. 53

Hình 4‑8 Màn hình báo cáo. 53

Hình 4‑9 Màn hình báo cáo tình hình làm việc của nhân viên. 54

Hình 4‑10 Màn hình báo cáo trạng thái lao động. 54

Hình 4‑11 Màn hình bảng lương. 55

 

 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3‑1 Khái niệm trong mô hình ER.. 11

Bảng 3‑2 Khái niệm trong lược đồ Use Case. 11

Bảng 3‑3 Khái niệm trong lược đồ tuần tự. 11

Bảng 3‑4 Danh sách các tác nhân. 13

Bảng 3‑5 Danh sách các Usecase. 15

Bảng 3‑6 Bảng lương. 26

Bảng 3‑7 Bảng lương chi tiết 26

Bảng 3‑8 Binh chủng. 27

Bảng 3‑9 Cấp bậc. 27

Bảng 3‑10 Chức vụ đảng. 27

Bảng 3‑11 Chức vụ đoàn. 27

Bảng 3‑12 Chức vụ quân nhân. 28

Bảng 3‑13 Chuyên ngành. 28

Bảng 3‑14 Dân tộc. 28

Bảng 3‑15 Đơn vị 29

Bảng 3‑16 Hạng. 29

Bảng 3‑17 Hình thức khen thưởng. 29

Bảng 3‑18 Hình thức kỷ luật 30

Bảng 3‑19 Khoa. 30

Bảng 3‑20 Loại chứng chỉ 30

Bảng 3‑21 Loại hợp đồng. 31

Bảng 3‑22 Loại phụ cấp. 31

Bảng 3‑23 Ngân hàng. 31

Bảng 3‑24 Nơi đào tạo. 32

Bảng 3‑25 Quan hệ. 32

Bảng 3‑26 Quốc tịch. 32

Bảng 3‑27 Tài khoản đăng nhập. 33

Bảng 3‑28 Thành phần bản thân. 33

Bảng 3‑29 Thành phần gia đình. 33

Bảng 3‑30 Thời hạn hợp đồng. 34

Bảng 3‑31 Thông tin bằng cấp. 34

Bảng 3‑32 Thông tin chính trị y tế quân sự. 36

Bảng 3‑33 Thông tin chứng chỉ 36

Bảng 3‑34 Thông tin công việc. 37

Bảng 3‑35 Thông tin gia đình. 38

Bảng 3‑36 Thông tin hợp đồng. 39

Bảng 3‑37 Thông tin khen thưởng. 39

Bảng 3‑38 Thông tin kỷ luật 40

Bảng 3‑39 Thông tin lịch sử lương. 40

Bảng 3‑40 Thông tin liên hệ. 42

Bảng 3‑41 Thông tin nhân viên. 43

Bảng 3‑42 Thông tin phụ cấp. 44

Bảng 3‑43 Thông tin quá trình công tác. 44

Bảng 3‑44 Thông tin quá trình đào tạo. 45

Bảng 3‑45 Thông tin tài sản. 45

Bảng 3‑46 Tình trạng hôn nhân. 46

Bảng 3‑47 Tôn giáo. 46

Bảng 3‑48 Trạng thái công việc. 46

Bảng 3‑49 Trạng thái xử lý. 47

Bảng 3‑50 Trình độ đào tạo. 47

Bảng 3‑51 Vai trò. 47

Bảng 3‑52 Vị trí công việc. 48

Bảng 3‑53 Xếp loại 48

Bảng 4‑1 Yêu cầu hệ thống. 50


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMONguồn: MANGUON.COMHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Liên hệ theo thông tin gmail hoặc số điện thoại để hỗ trợ cài đặt

 
 
LINK DOWNLOAD

HumanResourceManagementToyota.zip [189 MB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
MANGUON.COM
DOWNLOAD
(300 Xu)
Link download dự phòng

BÌNH LUẬN


minh nguy?t tâm Trả lời Thích  015:56 - 19/1/2021
Code dùng angularjs hay angular 2+ hả bạn?
minh nguy?t tâm Trả lời Thích  015:56 - 19/1/2021
Code viết bằng angularjs hay angular 2+ hả bạn?

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
00:04 - 22/12/2020
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN