vb.net,picturebox,insert picture from picturebox to sql

InsertPicture from PictureBox to SQL Table Using VB Net

Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
' Load picture from computer to PICTUREBOX 
 
Private Sub btnPicture_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPicture.Click
        Dim a As OpenFileDialog = New OpenFileDialog
        a.Filter = ("Image Files|*.*|Bitmap|*.bmp|GIF|*.gif|Icon|*.ico|JPEG|*.jpg|PNG|*.png")
        If a.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            PictureBox1.Image = Image.FromFile(a.FileName)
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
        End If
    End Sub
 
 
 ' then
 ' InsertPicture from PictureBox to SQL Table, if no Picture insert NULL value
 
Private Sub btnSavePicture_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSavePicture.Click
       If Not PictureBox1.Image Is Nothing Then
            Dim picStream As New MemoryStream
            PictureBox1.Image.Save(picStream, Imaging.ImageFormat.Png)
            PicByte = picStream.GetBuffer()
            cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@Picture", SqlDbType.Image)).Value = PicByte
        Else
            cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@Picture", SqlDbType.Image)).Value = Convert.DBNull
        End If
        Try
            Me.conn.Open()
            cmd.ExecuteNonQuery()
            conn.Close()
            MsgBox("Insert data to Database successful!")
        Catch ex As SqlException
            conn.Close()
            MsgBox(ex.ToString)
    End Sub
 

 

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

... [...]

File đã duyệt và chưa được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"