vb net,datagridview,Import Excel to Datagridview VBnet

Import Excel 2003 and Excel 2007 to DataGridview using VB Net

Mã code: 764 Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
'Load Excel to Datagridview VB Net
 
Private Sub ButtonLoadExcel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonLoadExcel.Click
 
        ' ket noi toi Excel system
        Dim Excel03ConString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties='Excel 8.0;HDR={1}'"
        Dim Excel07ConString As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties='Excel 8.0;HDR={1}'"
 
        ' load excel file to DATAGRIDVIEW
        Dim dialog As OpenFileDialog = New OpenFileDialog
        dialog.ShowDialog()
        Dim filePath As String = dialog.FileName
        Dim extension As String = Path.GetExtension(filePath)
        Dim header As String = If(rbHeaderYES.Checked, "YES", "NO") ' Set Header by RadioButton (rbHeaderYes)
        Dim conStr As String, sheetName As String
 
        conStr = String.Empty
        Select Case extension
 
            Case ".xls"
                'Excel 97-03
                conStr = String.Format(Excel03ConString, filePath, Header)
                Exit Select
 
            Case ".xlsx"
                'Excel 07
                conStr = String.Format(Excel07ConString, filePath, Header)
                Exit Select
        End Select
 
        'Get the name of the First Sheet.
        Try
 
        
        Using con As New OleDbConnection(conStr)
            Using cmd As New OleDbCommand()
                cmd.Connection = con
                con.Open()
                Dim dtExcelSchema As DataTable = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, Nothing)
                sheetName = dtExcelSchema.Rows(0)("TABLE_NAME").ToString()
                con.Close()
            End Using
        End Using
 
        'Read Data from the First Sheet.
        Using con As New OleDbConnection(conStr)
            Using cmd As New OleDbCommand()
                Using oda As New OleDbDataAdapter()
                    Dim dt As New DataTable()
                    cmd.CommandText = (Convert.ToString("SELECT * From [") & sheetName) + "]"
                    cmd.Connection = con
                    con.Open()
                    oda.SelectCommand = cmd
                    oda.Fill(dt)
                    con.Close()
 
                    'Populate DataGridView.
                    DataGridView1.DataSource = dt
                End Using
            End Using
        End Using
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.ToString)
        End Try
    End Sub

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

no [no]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"