Code nén âm thanh WAV sang chuẩn MPEG C++ full code + báo cáo

[Mã code 50]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 269      3046      906
Phí tải: Miễn phí
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
24-7-2014
Thể loại
Full code + Báo cáo
Dung lượng
2.7 Mb

Download code nén âm thanh WAV sang chuẩn MPEG C++ miễn phí, code chương trình chuyển đổi đuôi âm thanh bằng code C++, code khá hay và tiện ích. DOWNLOAD NGAY


MÔ TẢ CHI TIẾT

Download code nén âm thanh WAV sang chuẩn MPEG C++ miễn phí,  code chương trình chuyển đổi đuôi âm thanh bằng code C++, code khá hay và tiện ích, bạn đừng nên bỏ lỡ hãy download ngay.

 

HƯỚNG DẪN

code nen am thanh c++, convert wav to mpeg c++, thuật toán nén định dạng âm thanh WAV, source code chuyển đổi đuôi âm thanh, share code nén âm thanh C++

 

1. Input group.

Nhoùm caùc thoâng tin caáu hình vaø leänh veà taäp tin nguoàn ( *.wav). Bao goàm caùc thoâng tin nhö : bitrates, samplerates, mode, File path name..

 

 2. Open button.

Môû hoäp thoaïi File Open cuûa Windows ñeå choïn file caàn neùn. Phaàn môû roäng maëc ñònh laø .wav

 

3. Text Edit box.

Duøng goõ file nguoàn baèng tay. Maëc ñònh laø *.wav.

 

4. Bitrates.

Cho bieát chæ soá toác ñoä bit cuûa taäp tin nguoàn .wav ñaõ choïn treân muïc 2 hoaëc 3. Chæ soá maëc ñònh laø 128. Khoâng söûa baèng tay ñöôïc.

 

5. Samplerates.

Cho bieát taàn soá laáy maãu cuûa taäp tin nguoàn .wav ñaõ choïn treân muïc 2 hoaëc 3. Taàn soá maëc ñònh laø 44100 Hz. Khoâng söûa baèng tay ñöôïc.

Caùc taàn soá coù theå bao goàm : 32000, 44100 vaø 48000 Hz.

 

6. Output.

Nhoùm caùc thoâng tin caáu hình vaø leänh veà taäp tin ñích ( *.mp3). Bao goàm caùc thoâng tin nhö : bitrates, samplerates, mode, File path name..

 

7. Save button.

Môû hoäp thoaïi File Save cuûa Windows ñeå ghi ñöôøng daãn vaø teân file neùn. Phaàn môû roäng maëc ñònh laø .mp3.

 

8. Text Edit box.

Duøng goõ ñöôøng daãn aø teân taäp tin ñích baèng tay. Maëc ñònh laø *.mp3.

Khi ñaõ choïn ñöôïc taäp tin nguoàn trong phaàn 2 hoaëc 3 thì trong oâ naøy seõ töï ñoäng xuaát hieän ñöôøng daãn vaø teân taäp tin ñích.

 

9.   Bitrates.

Ñònh chæ soá toác ñoä bit cuûa taäp tin  ñích ñaõ choïn treân muïc 7 hoaëc 8. Chæ soá maëc ñònh laø 128. Coù theå choïn caùc chæ soá khaùc trong oâ keùo xuoáng, bao goàm caùc giaù trò : 16, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 156, 160, 192, 224, 256, 320.

 

10. Samplerates.

Cho bieát taàn soá laáy maãu cuûa taäp tin ñích, phuï thuoäc vaø baèng vôùi taàn soá laáy maãu cuûa taäp tin nguoàn. Taàn soá maëc ñònh laø 44100 Hz. Khoâng söûa baèng tay ñöôïc.

 

11. Mode group.

Nhoùm caùc cheá ñoä Stereo hay Mono. Maëc ñònh laø Stereo.

 

12. Progress bar.

Thanh tieán trình, xuaát hieän trong quaù trình neùn töø taäp tin nguoàn .wav sang taäp tin ñích .mp3 .

 

13. Compress button.

Nuùt nhaán naøy chæ coù theå sau khi ñaõ choïn vaø ñònh caáu hình ñaày ñuû cho caùc taäp tin nguoàn vaø ñích. Nghóa laø chæ coù theå nhaán ñöôïc nuùt naøy sau khi ñaõ nhaán nuùt Update.

Khi nhaán nuùt naøy, quaù trình neùn töø taäp tin nguoàn sang taäp tin ñích môùi thöïc söï baét ñaàu. Ñoàng thôøi thanh tieán trình môùi baét ñaàu hoaït ñoäng.

Keát thuùc quaù trình neùn seõ coù thoâng ñieäp baùo cho bieát ñaõ hoaøn taát coâng vieäc

 

14. Update button.

Phím naøy ñöôïc nhaán sau khi ñaõ choïn caùc taäp tin nguoàn vaø ñích ñeå caäp nhaät caùc thoâng soá chuaån bò cho quaù trình neùn vaø kích hoaït phím Compress.

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Sinh viên: Đỗ Văn Tuấn

Khoa: CNTT - Đại học Bách khoa - Đại học Thủy Sản

 

Nguồn: MANGUON.COMHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
 
 
LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Code nen am thanh WAV theo chuan MPEG C++.rar [2.7 Mb]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng
Vui lòng để lại EMAIL (or) SĐT để chúng tôi phản hồi cho bạn.

BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


BƯỚC 1: Chọn điểm cho code này


BƯỚC 2: Nội dung đánh giá  ĐÁNH GIÁ  
ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
14:03 - 8/6/2017
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7