Sự kiện Việc làm IT
Xếp quân Hậu trên bàn cờ,quân hậu,bàn cờ

Bài toán xếp n quân hậu

Ngôn ngữ: Visual C++ Thể loại: Khác Loại file: Full code + Báo cáo

#include<iostream>

using namespace std;

int n;

void result(int n, int a[][100]){

                for(int i=0;i<n;i++){

                                cout<<endl;

                                for(int j=0;j<n;j++)

                                                cout<<a[i][j]<<" ";

                }

                cout<<endl<<endl;

}

void cpy(int a[][100],int b[][100], int xuoi[],int cxuoi[],int nguoc[],int cnguoc[],int doc[],int cdoc[],int ngang[],int cngang[],int n){

                for(int i=0;i<n;i++)

                                for(int j=0;j<n;j++)

                                                b[i][j]=a[i][j];

                for(int i=0;i<=2*n;i++){

                                cxuoi[i]=xuoi[i]; cnguoc[i]=nguoc[i]; cdoc[i]=doc[i]; cngang[i]=ngang[i];

                }

}

int xep(int i,int a[][100],int xuoi[],int nguoc[], int doc[], int ngang[]){

                for(int j=0;j<n;j++){

                                int b[100][100],xuoi1[100],nguoc1[100],doc1[100],ngang1[100];

                                cpy(a,b,xuoi,xuoi1,nguoc,nguoc1,doc,doc1,ngang,ngang1,n);

                                if(!xuoi[j-i+n]&&!nguoc[i+j]&&!doc[j]&&!ngang[i]){

                                                b[i][j]=1;

                                                xuoi1[j-i+n]=1;nguoc1[i+j]=1;doc1[j]=1;ngang1[i]=1;

                                                if(i==n-1) result(n,b);

                                                xep(i+1,b,xuoi1,nguoc1,doc1,ngang1);

                                }

                }

}

int main(){

                int a[100][100], xuoi[100],nguoc[100],doc[100],ngang[100];

                cout<<"nhap kich co ma tran :"; cin>>n;

                xep(0,a,xuoi,nguoc,doc,ngang);

                return 0;

}

Input: 6

Output:

 

0 1 0 0 0 0

 

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0

 

 

 

0 0 1 0 0 0

 

0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

 

 

 

0 0 0 1 0 0

 

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

 

 

 

0 0 0 0 1 0

 

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Bài Toán Con Hậu.docx [15.4 KB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(5 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
0
371
4

Người bán
Văn A

Thông tin liên hệ & hỗ trợ
Email: Đang ẩn...
Số ĐT: Đang ẩn...
(Chỉ hiển thị khi đã mua code)
Ngôn ngữ: Visual C++
Thể loại: Khác
Ngày : 23-5-2016
Loại file: Full code + Báo cáo
Dung lượng: 15.4 KB
Giá bán: 5 Xu
TỪ KHÓA
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"