Thiết kế trang upload hình ảnh bằng PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

hoc php, lập trình php, php code, php tutorial, thu thuat php

Mình sẽ giúp các bạn cách upload một file hình lên server của bạn bằng cách sử dụng PHP và HTML Form. Bạn cũng sẽ hiểu được cách kiểm tra xem file upload lên có phải là file hình hay không? và còn nhiều điều chờ bạn khám phá.

Bước 1 : Tạo 1 folder và đặt tên nó là “ images ” nằm tại đường dẫn cùng với file php mà chúng ta sẽ tạo sau đây. Đảm bảm là folder này có đủ quyền để mọi người có thể upload file.
Bước 2 : Tạo file php và tạm đặt tên là ” upload.php ” sau đó các bạn copy và dán đoạn code sau vào nó

<?php

// Ấn định  dung lượng file ảnh upload

define ("MAX_SIZE","100");// hàm này đọc phần mở rộng của file. Nó được dùng để kiểm tra nếu

// file này có phải là file hình hay không .

function getExtension($str) {

$i = strrpos($str,".");

if (!$i) { return ""; }

$l = strlen($str) - $i;

$ext = substr($str,$i+1,$l);

return $ext;

}//This variable is used as a flag. The value is initialized with 0 (meaning no

// error  found)

//and it will be changed to 1 if an errro occures.

//If the error occures the file will not be uploaded.

$errors=0;

//checks if the form has been submitted

if(isset($_POST['Submit']))

{

// lấy tên file upload

$image=$_FILES['image']['name'];

// Nếu nó không rỗng

if ($image)

{

// Lấy tên gốc của file

$filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);

//Lấy phần mở rộng của file

$extension = getExtension($filename);

$extension = strtolower($extension);

// Nếu nó không phải là file hình thì sẽ thông báo lỗi

if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension !=

"png") && ($extension != "gif"))

{

// xuất lỗi ra màn hình

echo '<h1>Đây không phải là file hình!</h1>';

$errors=1;

}

else

{

//Lấy dung lượng của file upload

$size=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);

if ($size > MAX_SIZE*1024)

{

echo '<h1>Vượt quá dung lượng cho phép!</h1>';

$errors=1;

}// đặt tên mới cho file hình up lên

$image_name=time().'.'.$extension;

// gán thêm cho file này đường dẫn

$newname="images/".$image_name;

// kiểm tra xem file hình này đã upload lên trước đó chưa

$copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);

if (!$copied)

{

echo '<h1> File hình này đã tồn tại </h1>';

$errors=1;

}}}}if(isset($_POST['Submit']) && !$errors)

{

echo "<h1>File hình đã được Upload thành công </h1>";

}?><!-- nhớ đặt enctype to "multipart/frm-data"

và sử dụng  input type "file" -->

<form name="newad" method="post" enctype="multipart/form-data"

action="">

<table>

<tr><td><input type="file" name="image"></td></tr>

<tr><td><input name="Submit" type="submit" value="Upload image">

</td></tr>

</table>

</form>

Chúc các bạn thành công !

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"