Sự kiện

Tạo hiệu ứng đốm lửa cực cool bằng HTML5 Canvas và Javascript

Danh mục: Html & Javascript
 

Tuần trước mình đã giới thiệu tới các bạn bài viết Tạo biểu đồ Gauge bằng HTML5Canvas và Javascript để làm quen với cách sử dụng HTML5 Canvas. Và trong tuần này, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn thêm hiệu ứng đốm lửa cực cool. Qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng canvas và đặc biệt là có thể ứng dụng ngay hiệu ứng này cho những trang tổ chức sự kiện sinh nhật hay tiệc tùng.

code Snipppets, fire effects, HTML5 Canvas, hiệu ứng đốm lửa, javascript

HTML

Như thường lệ, chúng ta vẫn chỉ cần một phần tử canvas để tạo hiệu ứng.

<!-- Lets make a cool flame effect -->

<canvas id="canvas"></canvas>

CSS

Các bạn chỉ cần áp dụng định dạng đơn giản như sau:

* {margin: 0; padding: 0;}

#canvas {display: block;}

Javascript

Và đây là toàn bộ đoạn script sẽ giúp các bạn tạo hiệu ứng đốm lửa :

<script language="JavaScript">

window.onload = function(){

  var canvas = document.getElementById("canvas");

  var ctx = canvas.getContext("2d");

   

  //Make the canvas occupy the full page

  var W = window.innerWidth, H = window.innerHeight;

  canvas.width = W;

  canvas.height = H;

   

  var particles = [];

  var mouse = {};

   

  //Lets create some particles now

  var particle_count = 100;

  for(var i = 0; i < particle_count; i++)

  {

    particles.push(new particle());

  }

   

  //finally some mouse tracking

  canvas.addEventListener('mousemove', track_mouse, false);

   

  function track_mouse(e)

  {

    //since the canvas = full page the position of the mouse

    //relative to the document will suffice

    mouse.x = e.pageX;

    mouse.y = e.pageY;

  }

   

  function particle()

  {

    //speed, life, location, life, colors

    //speed.x range = -2.5 to 2.5

    //speed.y range = -15 to -5 to make it move upwards

    //lets change the Y speed to make it look like a flame

    this.speed = {x: -2.5+Math.random()*5, y: -15+Math.random()*10};

    //location = mouse coordinates

    //Now the flame follows the mouse coordinates

    if(mouse.x && mouse.y)

    {

      this.location = {x: mouse.x, y: mouse.y};

    }

    else

    {

      this.location = {x: W/2, y: H/2};

    }

    //radius range = 10-30

    this.radius = 10+Math.random()*20;

    //life range = 20-30

    this.life = 20+Math.random()*10;

    this.remaining_life = this.life;

    //colors

    this.r = Math.round(Math.random()*255);

    this.g = Math.round(Math.random()*255);

    this.b = Math.round(Math.random()*255);

  }

   

  function draw()

  {

    //Painting the canvas black

    //Time for lighting magic

    //particles are painted with "lighter"

    //In the next frame the background is painted normally without blending to the

    //previous frame

    ctx.globalCompositeOperation = "source-over";

    ctx.fillStyle = "black";

    ctx.fillRect(0, 0, W, H);

    ctx.globalCompositeOperation = "lighter";

     

    for(var i = 0; i < particles.length; i++)

    {

      var p = particles[i];

      ctx.beginPath();

      //changing opacity according to the life.

      //opacity goes to 0 at the end of life of a particle

      p.opacity = Math.round(p.remaining_life/p.life*100)/100

      //a gradient instead of white fill

      var gradient = ctx.createRadialGradient(p.location.x, p.location.y, 0, p.location.x, p.location.y, p.radius);

      gradient.addColorStop(0, "rgba("+p.r+", "+p.g+", "+p.b+", "+p.opacity+")");

      gradient.addColorStop(0.5, "rgba("+p.r+", "+p.g+", "+p.b+", "+p.opacity+")");

      gradient.addColorStop(1, "rgba("+p.r+", "+p.g+", "+p.b+", 0)");

      ctx.fillStyle = gradient;

      ctx.arc(p.location.x, p.location.y, p.radius, Math.PI*2, false);

      ctx.fill();

       

      //lets move the particles

      p.remaining_life--;

      p.radius--;

      p.location.x += p.speed.x;

      p.location.y += p.speed.y;

       

      //regenerate particles

      if(p.remaining_life < 0 || p.radius < 0)

      {

        //a brand new particle replacing the dead one

        particles[i] = new particle();

      }

    }

  }

   

  setInterval(draw, 33);

}

</script>

Mình hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu và có thể sáng tạo thêm nhiều hiệu ứng khác từ phần tử html5 canvas.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"