Tạo game snake với HTML5 và jQuery

Danh mục: Html & Javascript
 

Hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với trờ chơi “Rắn săn mồi” thường có sẵn trong các ứng dụng game điện thoại di động và các trò chơi điện tử trước đây. Có bao giờ các bạn nghĩ là sẽ tự tay viết ứng dụng này , hay tích hợp trò này vào trong website hay blog để khách viếng thăm web có thể giải trí và ở lâu hơn trên trang web của mình.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng bươc thực hiện để tạo game “Rắn săn mồi” này với chỉ HTML5 Canvas và jQuery.

html5, games snake, jQuery, html5 tips, tao tro choi

HTML

Đầu tiên chúng ta sẽ cần khai báo một phần tử canvas và thư viện jQuery như sau :

<!-- Lets make a simple snake game -->

<canvas id="canvas" width="450" height="450"></canvas><!-- Jquery -->

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

jQuery

Và đây chính là bộ não cũng như toàn bộ đoạn code sẽ giúp các bạn tạo trò chơi rắn săn mồi như sau :

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

  //Canvas stuff

  var canvas = $("#canvas")[0];

  var ctx = canvas.getContext("2d");

  var w = $("#canvas").width();

  var h = $("#canvas").height();

   

  //Lets save the cell width in a variable for easy control

  var cw = 10;

  var d;

  var food;

  var score;

   

  //Lets create the snake now

  var snake_array; //an array of cells to make up the snake

   

  function init()

  {

    d = "right"; //default direction

    create_snake();

    create_food(); //Now we can see the food particle

    //finally lets display the score

    score = 0;

     

    //Lets move the snake now using a timer which will trigger the paint function

    //every 60ms

    if(typeof game_loop != "undefined") clearInterval(game_loop);

    game_loop = setInterval(paint, 60);

  }

  init();

   

  function create_snake()

  {

    var length = 5; //Length of the snake

    snake_array = []; //Empty array to start with

    for(var i = length-1; i>=0; i--)

    {

      //This will create a horizontal snake starting from the top left

      snake_array.push({x: i, y:0});

    }

  }

   

  //Lets create the food now

  function create_food()

  {

    food = {

      x: Math.round(Math.random()*(w-cw)/cw),

      y: Math.round(Math.random()*(h-cw)/cw),

    };

    //This will create a cell with x/y between 0-44

    //Because there are 45(450/10) positions accross the rows and columns

  }

   

  //Lets paint the snake now

  function paint()

  {

    //To avoid the snake trail we need to paint the BG on every frame

    //Lets paint the canvas now

    ctx.fillStyle = "white";

    ctx.fillRect(0, 0, w, h);

    ctx.strokeStyle = "black";

    ctx.strokeRect(0, 0, w, h);

     

    //The movement code for the snake to come here.

    //The logic is simple

    //Pop out the tail cell and place it infront of the head cell

    var nx = snake_array[0].x;

    var ny = snake_array[0].y;

    //These were the position of the head cell.

    //We will increment it to get the new head position

    //Lets add proper direction based movement now

    if(d == "right") nx++;

    else if(d == "left") nx--;

    else if(d == "up") ny--;

    else if(d == "down") ny++;

     

    //Lets add the game over clauses now

    //This will restart the game if the snake hits the wall

    //Lets add the code for body collision

    //Now if the head of the snake bumps into its body, the game will restart

    if(nx == -1 || nx == w/cw || ny == -1 || ny == h/cw || check_collision(nx, ny, snake_array))

    {

      //restart game

      init();

      //Lets organize the code a bit now.

      return;

    }

     

    //Lets write the code to make the snake eat the food

    //The logic is simple

    //If the new head position matches with that of the food,

    //Create a new head instead of moving the tail

    if(nx == food.x && ny == food.y)

    {

      var tail = {x: nx, y: ny};

      score++;

      //Create new food

      create_food();

    }

    else

    {

      var tail = snake_array.pop(); //pops out the last cell

      tail.x = nx; tail.y = ny;

    }

    //The snake can now eat the food.

     

    snake_array.unshift(tail); //puts back the tail as the first cell

     

    for(var i = 0; i < snake_array.length; i++)

    {

      var c = snake_array[i];

      //Lets paint 10px wide cells

      paint_cell(c.x, c.y);

    }

     

    //Lets paint the food

    paint_cell(food.x, food.y);

    //Lets paint the score

    var score_text = "Score: " + score;

    ctx.fillText(score_text, 5, h-5);

  }

   

  //Lets first create a generic function to paint cells

  function paint_cell(x, y)

  {

    ctx.fillStyle = "blue";

    ctx.fillRect(x*cw, y*cw, cw, cw);

    ctx.strokeStyle = "white";

    ctx.strokeRect(x*cw, y*cw, cw, cw);

  }

   

  function check_collision(x, y, array)

  {

    //This function will check if the provided x/y coordinates exist

    //in an array of cells or not

    for(var i = 0; i < array.length; i++)

    {

      if(array[i].x == x && array[i].y == y)

       return true;

    }

    return false;

  }

   

  //Lets add the keyboard controls now

  $(document).keydown(function(e){

    var key = e.which;

    //We will add another clause to prevent reverse gear

    if(key == "37" && d != "right") d = "left";

    else if(key == "38" && d != "down") d = "up";

    else if(key == "39" && d != "left") d = "right";

    else if(key == "40" && d != "up") d = "down";

    //The snake is now keyboard controllable

  })

     

})

</script>

Trên từng đoạn code có chú thích rõ ràng và mình hy vọng là qua trò chơi này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn trong việc ứng dụng phần tử canvas của html5 cũng như nâng cao khả năng code của mình với jQuery.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"