Sự kiện

Tạo đồng hồ bằng CSS3

Danh mục: CSS
 

analog clock ,css tips, css3, thiết kết web, thu thuat css, tự học css

Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với các thủ thuật tạo đồng hồ bằng javacript hay flash, tuy nhiên các bạn đã từng làm bằng CSS3 chưa, và cùng mình từng bước làm đồng hồ bằng CSS3 nhé.

Bước 1 : HTML
Các bạn copy đoạn html sau

<div class="container">

     <div id="clock">

       <div class="secs">

         <div id="s1"></div><div id="s2"></div><div id="s3"></div>

         <div id="s4"></div><div id="s5"></div><div id="s6"></div>

         <div id="s7"></div><div id="s8"></div><div id="s9"></div>

         <div id="s10"></div><div id="s11"></div><div id="s12"></div>

         <div id="s13"></div><div id="s14"></div><div id="s15"></div>

         <div id="s16"></div><div id="s17"></div><div id="s18"></div>

         <div id="s19"></div><div id="s20"></div><div id="s21"></div>

         <div id="s22"></div><div id="s23"></div><div id="s24"></div>

         <div id="s25"></div><div id="s26"></div><div id="s27"></div>

         <div id="s28"></div><div id="s29"></div><div id="s30"></div>

         <div id="s31"></div><div id="s32"></div><div id="s33"></div>

         <div id="s34"></div><div id="s35"></div><div id="s36"></div>

         <div id="s37"></div><div id="s38"></div><div id="s39"></div>

         <div id="s40"></div><div id="s41"></div><div id="s42"></div>

         <div id="s43"></div><div id="s44"></div><div id="s45"></div>

         <div id="s46"></div><div id="s47"></div><div id="s48"></div>

         <div id="s49"></div><div id="s50"></div><div id="s51"></div>

         <div id="s52"></div><div id="s53"></div><div id="s54"></div>

         <div id="s55"></div><div id="s56"></div><div id="s57"></div>

         <div id="s58"></div><div id="s59"></div><div id="s60"></div>

       </div>

       <div class="mins">

         <div id="m1"></div><div id="m2"></div><div id="m3"></div>

         <div id="m4"></div><div id="m5"></div><div id="m6"></div>

         <div id="m7"></div><div id="m8"></div><div id="m9"></div>

         <div id="m10"></div><div id="m11"></div><div id="m12"></div>

         <div id="m13"></div><div id="m14"></div><div id="m15"></div>

         <div id="m16"></div><div id="m17"></div><div id="m18"></div>

         <div id="m19"></div><div id="m20"></div><div id="m21"></div>

         <div id="m22"></div><div id="m23"></div><div id="m24"></div>

         <div id="m25"></div><div id="m26"></div><div id="m27"></div>

         <div id="m28"></div><div id="m29"></div><div id="m30"></div>

         <div id="m31"></div><div id="m32"></div><div id="m33"></div>

         <div id="m34"></div><div id="m35"></div><div id="m36"></div>

         <div id="m37"></div><div id="m38"></div><div id="m39"></div>

         <div id="m40"></div><div id="m41"></div><div id="m42"></div>

         <div id="m43"></div><div id="m44"></div><div id="m45"></div>

         <div id="m46"></div><div id="m47"></div><div id="m48"></div>

         <div id="m49"></div><div id="m50"></div><div id="m51"></div>

         <div id="m52"></div><div id="m53"></div><div id="m54"></div>

         <div id="m55"></div><div id="m56"></div><div id="m57"></div>

         <div id="m58"></div><div id="m59"></div><div id="m60"></div>

       </div>

       <div class="hours">

         <div id="h1"></div><div id="h2"></div><div id="h3"></div>

         <div id="h4"></div><div id="h5"></div><div id="h6"></div>

         <div id="h7"></div><div id="h8"></div><div id="h9"></div>

         <div id="h10"></div><div id="h11"></div><div id="h12"></div>

       </div>

     </div>

   </div>

Bước 2 : CSS
Sau đây là đoạn css giúp bạn tạo ra hiệu ứng chuyển động cho các kim giây, phút và giờ

#clock {

  background: #fff url(cface.png) 0 0 no-repeat;

  height: 500px;

  margin: 0 auto;

  overflow: hidden;

  position: relative;

  width: 500px;  -webkit-border-radius: 250px;

  -moz-border-radius: 250px;

  -ms-border-radius: 250px;

  -o-border-radius: 250px;

  border-radius: 250px;

}/* seconds */

@-webkit-keyframes secs_effect {

  0% {opacity: 1;}

  1.66% {opacity: 1;}

  1.67% {opacity: 0;}

  100% {opacity: 0;}

}

@-moz-keyframes secs_effect {

  0% {opacity: 1;}

  1.66% {opacity: 1;}

  1.67% {opacity: 0;}

  100% {opacity: 0;}

}#clock .secs {

  height: 400px;

  left: 155px;

  position: absolute;

  top: 249px;

  width: 400px;

}

#clock .secs div {

  background-color: #860000;

  height: 2px;

  opacity: 0;

  position: absolute;

  width: 190px;  -moz-animation-name: secs_effect;

  -moz-animation-duration: 60s;

  -moz-animation-timing-function: linear;

  -moz-animation-iteration-count: infinite;

  -moz-animation-direction: normal;

  -moz-animation-delay: 0;

  -moz-animation-play-state: running;

  -moz-animation-fill-mode: forwards;  -webkit-animation-name: secs_effect;

  -webkit-animation-duration: 60s;

  -webkit-animation-timing-function: linear;

  -webkit-animation-iteration-count: infinite;

  -webkit-animation-direction: normal;

  -webkit-animation-delay: 0;

  -webkit-animation-play-state: running;

  -webkit-animation-fill-mode: forwards;

}#clock #s1 {

-moz-transform: rotate(-90deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 0s;

-webkit-transform: rotate(-90deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 0s;

}

#clock #s2 {

-moz-transform: rotate(-84deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 1s;

-webkit-transform: rotate(-84deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 1s;

}

#clock #s3 {

-moz-transform: rotate(-78deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 2s;

-webkit-transform: rotate(-78deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 2s;

}

#clock #s4 {

-moz-transform: rotate(-72deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 3s;

-webkit-transform: rotate(-72deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 3s;

}

#clock #s5 {

-moz-transform: rotate(-66deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 4s;

-webkit-transform: rotate(-66deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 4s;

}

#clock #s6 {

-moz-transform: rotate(-60deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 5s;

-webkit-transform: rotate(-60deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 5s;

}

#clock #s7 {

-moz-transform: rotate(-54deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 6s;

-webkit-transform: rotate(-54deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 6s;

}

#clock #s8 {

-moz-transform: rotate(-48deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 7s;

-webkit-transform: rotate(-48deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 7s;

}

#clock #s9 {

-moz-transform: rotate(-42deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 8s;

-webkit-transform: rotate(-42deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 8s;

}

#clock #s10 {

-moz-transform: rotate(-36deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 9s;

-webkit-transform: rotate(-36deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 9s;

}

#clock #s11 {

-moz-transform: rotate(-30deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 10s;

-webkit-transform: rotate(-30deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 10s;

}

#clock #s12 {

-moz-transform: rotate(-24deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 11s;

-webkit-transform: rotate(-24deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 11s;

}

#clock #s13 {

-moz-transform: rotate(-18deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 12s;

-webkit-transform: rotate(-18deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 12s;

}

#clock #s14 {

-moz-transform: rotate(-12deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 13s;

-webkit-transform: rotate(-12deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 13s;

}

#clock #s15 {

-moz-transform: rotate(-6deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 14s;

-webkit-transform: rotate(-6deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 14s;

}

#clock #s16 {

-moz-transform: rotate(0deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 15s;

-webkit-transform: rotate(0deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 15s;

}

#clock #s17 {

-moz-transform: rotate(6deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 16s;

-webkit-transform: rotate(6deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 16s;

}

#clock #s18 {

-moz-transform: rotate(12deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 17s;

-webkit-transform: rotate(12deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 17s;

}

#clock #s19 {

-moz-transform: rotate(18deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 18s;

-webkit-transform: rotate(18deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 18s;

}

#clock #s20 {

-moz-transform: rotate(24deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 19s;

-webkit-transform: rotate(24deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 19s;

}

#clock #s21 {

-moz-transform: rotate(30deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 20s;

-webkit-transform: rotate(30deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 20s;

}

#clock #s22 {

-moz-transform: rotate(36deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 21s;

-webkit-transform: rotate(36deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 21s;

}

#clock #s23 {

-moz-transform: rotate(42deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 22s;

-webkit-transform: rotate(42deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 22s;

}

#clock #s24 {

-moz-transform: rotate(48deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 23s;

-webkit-transform: rotate(48deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 23s;

}

#clock #s25 {

-moz-transform: rotate(54deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 24s;

-webkit-transform: rotate(54deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 24s;

}

#clock #s26 {

-moz-transform: rotate(60deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 25s;

-webkit-transform: rotate(60deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 25s;

}

#clock #s27 {

-moz-transform: rotate(66deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 26s;

-webkit-transform: rotate(66deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 26s;

}

#clock #s28 {

-moz-transform: rotate(72deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 27s;

-webkit-transform: rotate(72deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 27s;

}

#clock #s29 {

-moz-transform: rotate(78deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 28s;

-webkit-transform: rotate(78deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 28s;

}

#clock #s30 {

-moz-transform: rotate(84deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 29s;

-webkit-transform: rotate(84deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 29s;

}

#clock #s31 {

-moz-transform: rotate(90deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 30s;

-webkit-transform: rotate(90deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 30s;

}

#clock #s32 {

-moz-transform: rotate(96deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 31s;

-webkit-transform: rotate(96deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 31s;

}

#clock #s33 {

-moz-transform: rotate(102deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 32s;

-webkit-transform: rotate(102deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 32s;

}

#clock #s34 {

-moz-transform: rotate(108deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 33s;

-webkit-transform: rotate(108deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 33s;

}

#clock #s35 {

-moz-transform: rotate(114deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 34s;

-webkit-transform: rotate(114deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 34s;

}

#clock #s36 {

-moz-transform: rotate(120deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 35s;

-webkit-transform: rotate(120deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 35s;

}

#clock #s37 {

-moz-transform: rotate(126deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 36s;

-webkit-transform: rotate(126deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 36s;

}

#clock #s38 {

-moz-transform: rotate(132deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 37s;

-webkit-transform: rotate(132deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 37s;

}

#clock #s39 {

-moz-transform: rotate(138deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 38s;

-webkit-transform: rotate(138deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 38s;

}

#clock #s40 {

-moz-transform: rotate(144deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 39s;

-webkit-transform: rotate(144deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 39s;

}

#clock #s41 {

-moz-transform: rotate(150deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 40s;

-webkit-transform: rotate(150deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 40s;

}

#clock #s42 {

-moz-transform: rotate(156deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 41s;

-webkit-transform: rotate(156deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 41s;

}

#clock #s43 {

-moz-transform: rotate(162deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 42s;

-webkit-transform: rotate(162deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 42s;

}

#clock #s44 {

-moz-transform: rotate(168deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 43s;

-webkit-transform: rotate(168deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 43s;

}

#clock #s45 {

-moz-transform: rotate(174deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 44s;

-webkit-transform: rotate(174deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 44s;

}

#clock #s46 {

-moz-transform: rotate(180deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 45s;

-webkit-transform: rotate(180deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 45s;

}

#clock #s47 {

-moz-transform: rotate(186deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 46s;

-webkit-transform: rotate(186deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 46s;

}

#clock #s48 {

-moz-transform: rotate(192deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 47s;

-webkit-transform: rotate(192deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 47s;

}

#clock #s49 {

-moz-transform: rotate(198deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 48s;

-webkit-transform: rotate(198deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 48s;

}

#clock #s50 {

-moz-transform: rotate(204deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 49s;

-webkit-transform: rotate(204deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 49s;

}

#clock #s51 {

-moz-transform: rotate(210deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 50s;

-webkit-transform: rotate(210deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 50s;

}

#clock #s52 {

-moz-transform: rotate(216deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 51s;

-webkit-transform: rotate(216deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 51s;

}

#clock #s53 {

-moz-transform: rotate(222deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 52s;

-webkit-transform: rotate(222deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 52s;

}

#clock #s54 {

-moz-transform: rotate(228deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 53s;

-webkit-transform: rotate(228deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 53s;

}

#clock #s55 {

-moz-transform: rotate(234deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 54s;

-webkit-transform: rotate(234deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 54s;

}

#clock #s56 {

-moz-transform: rotate(240deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 55s;

-webkit-transform: rotate(240deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 55s;

}

#clock #s57 {

-moz-transform: rotate(246deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 56s;

-webkit-transform: rotate(246deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 56s;

}

#clock #s58 {

-moz-transform: rotate(252deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 57s;

-webkit-transform: rotate(252deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 57s;

}

#clock #s59 {

-moz-transform: rotate(258deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 58s;

-webkit-transform: rotate(258deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 58s;

}

#clock #s60 {

-moz-transform: rotate(264deg) translatex(130px);

-moz-animation-delay: 59s;

-webkit-transform: rotate(264deg) translatex(130px);

-webkit-animation-delay: 59s;

}/* minutes */

@-webkit-keyframes mins_effect {

  0% {opacity: 1;}

  1.66% {opacity: 1;}

  1.67% {opacity: 0;}

  100% {opacity: 0;}

}

@-moz-keyframes mins_effect {

  0% {opacity: 1;}

  1.66% {opacity: 1;}

  1.67% {opacity: 0;}

  100% {opacity: 0;}

}#clock .mins {

  height: 300px;

  left: 175px;

  position: absolute;

  top: 249px;

  width: 300px;

}

#clock .mins div {

  background-color: #000086;

  height: 3px;

  opacity: 0;

  position: absolute;

  width: 150px;  -moz-animation-name: mins_effect;

  -moz-animation-duration: 3600s;

  -moz-animation-timing-function: linear;

  -moz-animation-iteration-count: infinite;

  -moz-animation-direction: normal;

  -moz-animation-delay: 0;

  -moz-animation-play-state: running;

  -moz-animation-fill-mode: forwards;  -webkit-animation-name: mins_effect;

  -webkit-animation-duration: 3600s;

  -webkit-animation-timing-function: linear;

  -webkit-animation-iteration-count: infinite;

  -webkit-animation-direction: normal;

  -webkit-animation-delay: 0;

  -webkit-animation-play-state: running;

  -webkit-animation-fill-mode: forwards;

}#clock #m1 {

-moz-transform: rotate(-90deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 0s;

-webkit-transform: rotate(-90deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 0s;

}

#clock #m2 {

-moz-transform: rotate(-84deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 60s;

-webkit-transform: rotate(-84deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 60s;

}

#clock #m3 {

-moz-transform: rotate(-78deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 120s;

-webkit-transform: rotate(-78deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 120s;

}

#clock #m4 {

-moz-transform: rotate(-72deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 180s;

-webkit-transform: rotate(-72deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 180s;

}

#clock #m5 {

-moz-transform: rotate(-66deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 240s;

-webkit-transform: rotate(-66deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 240s;

}

#clock #m6 {

-moz-transform: rotate(-60deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 300s;

-webkit-transform: rotate(-60deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 300s;

}

#clock #m7 {

-moz-transform: rotate(-54deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 360s;

-webkit-transform: rotate(-54deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 360s;

}

#clock #m8 {

-moz-transform: rotate(-48deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 420s;

-webkit-transform: rotate(-48deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 420s;

}

#clock #m9 {

-moz-transform: rotate(-42deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 480s;

-webkit-transform: rotate(-42deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 480s;

}

#clock #m10 {

-moz-transform: rotate(-36deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 540s;

-webkit-transform: rotate(-36deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 540s;

}

#clock #m11 {

-moz-transform: rotate(-30deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 600s;

-webkit-transform: rotate(-30deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 600s;

}

#clock #m12 {

-moz-transform: rotate(-24deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 660s;

-webkit-transform: rotate(-24deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 660s;

}

#clock #m13 {

-moz-transform: rotate(-18deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 720s;

-webkit-transform: rotate(-18deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 720s;

}

#clock #m14 {

-moz-transform: rotate(-12deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 780s;

-webkit-transform: rotate(-12deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 780s;

}

#clock #m15 {

-moz-transform: rotate(-6deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 840s;

-webkit-transform: rotate(-6deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 840s;

}

#clock #m16 {

-moz-transform: rotate(0deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 900s;

-webkit-transform: rotate(0deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 900s;

}

#clock #m17 {

-moz-transform: rotate(6deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 960s;

-webkit-transform: rotate(6deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 960s;

}

#clock #m18 {

-moz-transform: rotate(12deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1020s;

-webkit-transform: rotate(12deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1020s;

}

#clock #m19 {

-moz-transform: rotate(18deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1080s;

-webkit-transform: rotate(18deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1080s;

}

#clock #m20 {

-moz-transform: rotate(24deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1140s;

-webkit-transform: rotate(24deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1140s;

}

#clock #m21 {

-moz-transform: rotate(30deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1200s;

-webkit-transform: rotate(30deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1200s;

}

#clock #m22 {

-moz-transform: rotate(36deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1260s;

-webkit-transform: rotate(36deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1260s;

}

#clock #m23 {

-moz-transform: rotate(42deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1320s;

-webkit-transform: rotate(42deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1320s;

}

#clock #m24 {

-moz-transform: rotate(48deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1380s;

-webkit-transform: rotate(48deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1380s;

}

#clock #m25 {

-moz-transform: rotate(54deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1440s;

-webkit-transform: rotate(54deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1440s;

}

#clock #m26 {

-moz-transform: rotate(60deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1500s;

-webkit-transform: rotate(60deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1500s;

}

#clock #m27 {

-moz-transform: rotate(66deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1560s;

-webkit-transform: rotate(66deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1560s;

}

#clock #m28 {

-moz-transform: rotate(72deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1620s;

-webkit-transform: rotate(72deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1620s;

}

#clock #m29 {

-moz-transform: rotate(78deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1680s;

-webkit-transform: rotate(78deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1680s;

}

#clock #m30 {

-moz-transform: rotate(84deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1740s;

-webkit-transform: rotate(84deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1740s;

}

#clock #m31 {

-moz-transform: rotate(90deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1800s;

-webkit-transform: rotate(90deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1800s;

}

#clock #m32 {

-moz-transform: rotate(96deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1860s;

-webkit-transform: rotate(96deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1860s;

}

#clock #m33 {

-moz-transform: rotate(102deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1920s;

-webkit-transform: rotate(102deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1920s;

}

#clock #m34 {

-moz-transform: rotate(108deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 1980s;

-webkit-transform: rotate(108deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 1980s;

}

#clock #m35 {

-moz-transform: rotate(114deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2040s;

-webkit-transform: rotate(114deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2040s;

}

#clock #m36 {

-moz-transform: rotate(120deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2100s;

-webkit-transform: rotate(120deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2100s;

}

#clock #m37 {

-moz-transform: rotate(126deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2160s;

-webkit-transform: rotate(126deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2160s;

}

#clock #m38 {

-moz-transform: rotate(132deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2220s;

-webkit-transform: rotate(132deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2220s;

}

#clock #m39 {

-moz-transform: rotate(138deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2280s;

-webkit-transform: rotate(138deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2280s;

}

#clock #m40 {

-moz-transform: rotate(144deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2340s;

-webkit-transform: rotate(144deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2340s;

}

#clock #m41 {

-moz-transform: rotate(150deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2400s;

-webkit-transform: rotate(150deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2400s;

}

#clock #m42 {

-moz-transform: rotate(156deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2460s;

-webkit-transform: rotate(156deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2460s;

}

#clock #m43 {

-moz-transform: rotate(162deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2520s;

-webkit-transform: rotate(162deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2520s;

}

#clock #m44 {

-moz-transform: rotate(168deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2580s;

-webkit-transform: rotate(168deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2580s;

}

#clock #m45 {

-moz-transform: rotate(174deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2640s;

-webkit-transform: rotate(174deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2640s;

}

#clock #m46 {

-moz-transform: rotate(180deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2700s;

-webkit-transform: rotate(180deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2700s;

}

#clock #m47 {

-moz-transform: rotate(186deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2760s;

-webkit-transform: rotate(186deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2760s;

}

#clock #m48 {

-moz-transform: rotate(192deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2820s;

-webkit-transform: rotate(192deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2820s;

}

#clock #m49 {

-moz-transform: rotate(198deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2880s;

-webkit-transform: rotate(198deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2880s;

}

#clock #m50 {

-moz-transform: rotate(204deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 2940s;

-webkit-transform: rotate(204deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 2940s;

}

#clock #m51 {

-moz-transform: rotate(210deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3000s;

-webkit-transform: rotate(210deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3000s;

}

#clock #m52 {

-moz-transform: rotate(216deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3060s;

-webkit-transform: rotate(216deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3060s;

}

#clock #m53 {

-moz-transform: rotate(222deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3120s;

-webkit-transform: rotate(222deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3120s;

}

#clock #m54 {

-moz-transform: rotate(228deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3180s;

-webkit-transform: rotate(228deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3180s;

}

#clock #m55 {

-moz-transform: rotate(234deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3240s;

-webkit-transform: rotate(234deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3240s;

}

#clock #m56 {

-moz-transform: rotate(240deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3300s;

-webkit-transform: rotate(240deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3300s;

}

#clock #m57 {

-moz-transform: rotate(246deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3360s;

-webkit-transform: rotate(246deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3360s;

}

#clock #m58 {

-moz-transform: rotate(252deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3420s;

-webkit-transform: rotate(252deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3420s;

}

#clock #m59 {

-moz-transform: rotate(258deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3480s;

-webkit-transform: rotate(258deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3480s;

}

#clock #m60 {

-moz-transform: rotate(264deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3540s;

-webkit-transform: rotate(264deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3540s;

}/* hours */

@-webkit-keyframes hours_effect {

  0% {opacity: 1;}

  8.33% {opacity: 1;}

  8.34% {opacity: 0;}

  100% {opacity: 0;}

}

@-moz-keyframes hours_effect {

  0% {opacity: 1;}

  8.33% {opacity: 1;}

  8.34% {opacity: 0;}

  100% {opacity: 0;}

}#clock .hours {

  height: 300px;

  left: 175px;

  position: absolute;

  top: 249px;

  width: 300px;

}

#clock .hours div {

  background-color: #860086;

  height: 3px;

  opacity: 0;

  position: absolute;

  width: 150px;  -moz-animation-name: hours_effect;

  -moz-animation-duration: 43200s;

  -moz-animation-timing-function: linear;

  -moz-animation-iteration-count: infinite;

  -moz-animation-direction: normal;

  -moz-animation-delay: 0;

  -moz-animation-play-state: running;

  -moz-animation-fill-mode: forwards;  -webkit-animation-name: hours_effect;

  -webkit-animation-duration: 43200s;

  -webkit-animation-timing-function: linear;

  -webkit-animation-iteration-count: infinite;

  -webkit-animation-direction: normal;

  -webkit-animation-delay: 0;

  -webkit-animation-play-state: running;

  -webkit-animation-fill-mode: forwards;

}#clock #h1 {

-moz-transform: rotate(-180deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 0s;

-webkit-transform: rotate(-180deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 0s;

}

#clock #h2 {

-moz-transform: rotate(-150deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 3600s;

-webkit-transform: rotate(-150deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 3600s;

}

#clock #h3 {

-moz-transform: rotate(-120deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 7200s;

-webkit-transform: rotate(-120deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 7200s;

}

#clock #h4 {

-moz-transform: rotate(-90deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 10800s;

-webkit-transform: rotate(-90deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 10800s;

}

#clock #h5 {

-moz-transform: rotate(-60deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 14400s;

-webkit-transform: rotate(-60deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 14400s;

}

#clock #h6 {

-moz-transform: rotate(-30deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 18000s;

-webkit-transform: rotate(-30deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 18000s;

}

#clock #h7 {

-moz-transform: rotate(0deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 21600s;

-webkit-transform: rotate(0deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 21600s;

}

#clock #h8 {

-moz-transform: rotate(30deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 25200s;

-webkit-transform: rotate(30deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 25200s;

}

#clock #h9 {

-moz-transform: rotate(60deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 28800s;

-webkit-transform: rotate(60deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 28800s;

}

#clock #h10 {

-moz-transform: rotate(90deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 32400s;

-webkit-transform: rotate(90deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 32400s;

}

#clock #h11 {

-moz-transform: rotate(120deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 36000s;

-webkit-transform: rotate(120deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 36000s;

}

#clock #h12 {

-moz-transform: rotate(150deg) translatex(110px);

-moz-animation-delay: 39600s;

-webkit-transform: rotate(150deg) translatex(110px);

-webkit-animation-delay: 39600s;

}

Trong đoạn css trên có sử dụng file cface.png làm ảnh nền, các bạn có thể save ảnh này về máy


analog clock ,css tips, css3, thiết kết web, thu thuat css, tự học css


Mình hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thích thú với bài viết này

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"