Sự kiện

Tạo chức năng Ajax cho website bằng JQuery

Danh mục: Html & Javascript
 

Ajax là một trong những kỹ thuật mà mọi lập trình viên hay những người phát triển web đều cần phải học và sử dụng thành thạo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bước thực hiện để tạo một chức năng ajax đơn giản cho web. Và qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ajax cũng như cách sử dụng nó cho những mục đích của mình.

ajax, jQuery, ajax website, tạo chức năng ajax, kĩ thuật ajax

HTML

Đầu tiên chúng ta cần có bộ khung html như sau :

<div id="rounded"><img src="img/top_bg.gif" /><!-- image with rounded left and right top corners -->

<div id="main" class="container"><!-- our main container element --><h1>A simple AJAX driven jQuery website</h1> <!-- titles -->

<h2>Because simpler is better</h2><ul id="navigation"> <!-- the navigation menu -->

<li><a href="#page1">Page 1</a></li> <!-- a few navigation buttons -->

<li><a href="#page2">Page 2</a></li>

<li><a href="#page3">Page 3</a></li>

<li><a href="#page4">Page 4</a></li>

<li><img id="loading" src="img/ajax_load.gif" alt="loading" /></li> <!-- rotating gif - hidden by default -->

</ul><div class="clear"></div> <!-- the above links are floated - we have to use the clearfix hack --><div id="pageContent"> <!-- this is where our AJAX-ed content goes -->

Hello, this is the default content

</div></div><div class="clear"></div> <!-- clearing just in case --><img src="img/bottom_bg.gif" /> <!-- the bottom two rounded corners of the page --></div>

đoạn code này sẽ được đặt nằm trong phần body của file index.html .

CSS

Các bạn tạo một file mới demo.css và dán đoạn code này vào bên trong nó :

body,h1,h2,h3,p,td,quote,

small,form,input,ul,li,ol,label{  /* resetting our page elements */

  margin:0px;

  padding:0px;

  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;

}body{  /* styling the body */

  margin-top:20px;

  color:#51555C;

  font-size:13px;

  background-color:#123456;

}.clear{ /* the clearfix hack */

  clear:both;

}a, a:visited { /* styling the links */

  color:#007bc4;

  text-decoration:none;

  outline:none;

}a:hover{  /* the hover effect */

  text-decoration:underline;

}#rounded{  /* the outermost div element */

  width:800px;

  margin:20px auto;  /*center it on the page*/

}.container{ /* this one contains our navigation, titles, and fetched content */

  background-color:#FFFFFF;

  padding:10px 20px 20px 20px;

}h1{ /* the heading */

  font-size:28px;

  font-weight:bold;

  font-family:"Trebuchet MS",Arial, Helvetica, sans-serif;

}h2{ /* the subheading */

  font-weight:normal;

  font-size:20px;  color:#999999;

}ul{ /* the unordered list used in the navigation */

  margin:30px 0px;

}li{ /* we float the li-s, which contain our navigation links - we later apply clearfix */

  list-style:none;

  display:block;

  float:left;

  width:70px;

}li a,li a:visited{ /* the navigation links */

  padding:5px 10px;

  text-align:center;

  background-color:#000033;

  color:white;  -moz-border-radius:5px; /* rounding them */

  -khtml-border-radius: 5px;

  -webkit-border-radius: 5px;

  border-radius:5px;}li a:hover{

  background-color:#666666;

  text-decoration:none;

}#pageContent{  /* the container that holds our AJAX loaded content */

  margin-top:20px;  border:1px dashed #cccccc;

  padding:10px;  -moz-border-radius: 5px;  /* rounding the element */

  -khtml-border-radius: 5px;

  -webkit-border-radius: 5px;

  border-radius: 5px;

}#loading{  /* hiding the rotating gif graphic by default */

  visibility:hidden;

}

Lúc này kết quả mà chúng ta nhận được sẽ thế này :

ajax, jQuery, ajax website, tạo chức năng ajax, kĩ thuật ajax

jQuery

Đây chính là phần trọng tâm của bài viết, các bạn nên đọc kỹ ghi chú ở mỗi câu lệnh để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó.

$(document).ready(function(){  //executed after the page has loaded  checkURL(); //check if the URL has a reference to a page and load it  $('ul li a').click(function (e){  //traverse through all our navigation links..      checkURL(this.hash);  //.. and assign them a new onclick event, using their own hash as a parameter (#page1 for example)  });  setInterval("checkURL()",250); //check for a change in the URL every 250 ms to detect if the history buttons have been used});var lasturl=""; //here we store the current URL hashfunction checkURL(hash)

{

  if(!hash) hash=window.location.hash;  //if no parameter is provided, use the hash value from the current address  if(hash != lasturl) // if the hash value has changed

  {

    lasturl=hash;  //update the current hash

    loadPage(hash); // and load the new page

  }

}function loadPage(url) //the function that loads pages via AJAX

{

  url=url.replace('#page','');  //strip the #page part of the hash and leave only the page number  $('#loading').css('visibility','visible'); //show the rotating gif animation  $.ajax({  //create an ajax request to load_page.php

    type: "POST",

    url: "load_page.php",

    data: 'page='+url, //with the page number as a parameter

    dataType: "html",  //expect html to be returned

    success: function(msg){      if(parseInt(msg)!=0)  //if no errors

      {

        $('#pageContent').html(msg);  //load the returned html into pageContet

        $('#loading').css('visibility','hidden');  //and hide the rotating gif

      }

    }  });}

PHP

Để có thể lấy nội dung từ các trang khác, chúng ta sẽ cần có thêm một file php , đây chính là file mà chúng ta đã khai báo trong đoạn jQuery bên trên, đó chính là file load_page.php .

if(!$_POST['page']) die("0");$page = (int)$_POST['page'];if(file_exists('pages/page_'.$page.'.html'))

echo file_get_contents('pages/page_'.$page.'.html');else echo 'There is no such page!';

đoạn code trên đơn giản là kiểm tra biến $_POST[‘page’] đã có giá trị hay chưa , nếu có thì nó sẽ gọi file page_.html và trả lại giá trị lại đến jQuery.

Kết Luận :

Để có thể hiểu rõ hơn về nội dung trong bài viết này, các bạn có thể xem kỹ khi download toàn bộ file về máy.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"