Sự kiện nhấn Enter trong Textbox ASP.Net

Danh mục: Asp/Asp.Net
 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng javascript để gọi sự kiện click của button khi ấn enter trong textbox

Sự kiện enter textbox, texbox, button, button click, click on textbox

Đầu tiên ta có một textBox, và button thế này:

<div> 

  Search Text: <asp:TextBox ID="txtSearchBox" runat="server"></asp:TextBox> 

   <asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="Search" OnClick="btnSearch_Click" /> 

  </div> 

Đoạn javascript này sẽ gọi đến khi nhấn nút enter tại textBox trên.

<script type="text/javascript">    function clickButton(e, buttonid)

    { 

     var evt = e ? e : window.event; 

     var bt = document.getElementById(buttonid);      if (bt){

       if (evt.keyCode == 13){ 

          bt.click(); 

          return false; 

       } 

     } 

    } 

  </script>

Tại lúc load trang web (hoặc load user control), chèn đoạn code này:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

  { 

    if (!IsPostBack) 

    { 

      txtSearchBox.Attributes.Add("onkeypress", "return clickButton(event,'" + btnSearch.ClientID + "')");                         

    } 

  }   //Và cuối cùng, trong code</SPAN> thêm sự kiện click của button ở trên

  protected void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e) 

  { 

    //code xử lý đặt tại đây   

  } 

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"