Nhúng JavaScript vào file HTML với thủ thuật javascript

Danh mục: Html & Javascript
 

Bạn có thể nhúng JavaScript vào một file HTML theo một trong các cách sau đây:
• Sử dụng các câu lệnh và các hàm trong cặp thẻ <SCRIPT>
• Sử dụng các file nguồn JavaScript
• Sử dụng một biểu thức JavaScript làm giá trị của một thuộc tính HTML
• Sử dụng thẻ sự kiện (event handlers) trong một thẻ HTML nào đó
Trong đó, sử dụng cặp thẻ <SCRIPT>…</SCRIPT> và nhúng một file nguồn JavaScript là được sử dụng nhiều hơn cả.

javacript, mã nhúng, nhung javacript, thu thuat javacript, html

Sử dụng thẻ SCRIPT

Script được đưa vào file HTML bằng cách sử dụng cặp thẻ <SCRIPT> và <\SCRIPT>. Các thẻ <SCRIPT> có thể xuất hiện trong phần <HEAD> hay <BODY> của file HTML. Nếu đặt trong phần <HEAD>, nó sẽ được tải và sẵn sàng trước khi phần còn lại của văn bản được tải.
Thuộc tính duy nhất được định nghĩa hiện thời cho thẻ <SCRIPT> là “LANGUAGE=” dùng để xác định ngôn ngữ script được sử dụng. Có hai giá trị được định nghĩa là “JavaScript” và “VBScript”. Với chương trình viết bằng JavaScript bạn sử dụng cú pháp sau:

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
// INSERT ALL JavaScript HERE
</SCRIPT>

Điểm khác nhau giữa cú pháp viết các ghi chú giữa HTML và JavaScript là cho phép bạn ẩn các mã JavaScript trong các ghi chú của file HTML, để các trình duyệt cũ không hỗ trợ cho JavaScript có thể đọc được nó như trong ví dụ sau đây:

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– From here the JavaScript code hidden
// INSERT ALL JavaScript HERE
// This is where the hidden ends –>
</SCRIPT>

Dòng cuối cùng của script cần có dấu // để trình duyệt không diễn dịch dòng này dưới dạng mã JavaScript. Các ví dụ trong chương này không chứa đặc điểm ẩn của JavaScript để mã có thể dễ hiểu hơn.

Sử dụng một file nguồn JavaScript

–       Thuộc tính SRC của thẻ <SCRIPT> cho phép bạn chỉ rõ file nguồn JavaScript được sử dụng (dùng phương pháo này hay hơn nhúng trực tiếp một đoạn lệnh JavaScript vào trang HTML).

  Cú pháp:

<script language=”JavaScript” src=”/file_name.js”>
vói file_name.js là file chứa nội dung của code javascript, chú ý là: file .js không chứa cặp <script> và </script>, ví dụ: vói nội dung của đoạn code trên thì file file_name.js sẽ có nội dung như sau:

document.write(“Chào mừng bạn đến với MANGUON.COM “);

Một ví dụ đơn giản:

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE = “Javascript”>
confirm (“Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình?”);
alert(“OK”);
document.write(” Hẹn gặp lại !”);
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"