Sự kiện Việc làm IT

Hướng dẫn gọi function AJAX trong ASP.Net

Danh mục: Asp/Asp.Net
 

Thú vị và dễ dàng để thực hiện nó. 

jquery ajax, ajax function, cách gọi ajax, ajax trong asp.net, call ajax

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo ra WebMethod sẽ trả về thông điệp cho phía máy khách

 

1) Tạo ứng dụng ASP.NET. 

2) Thêm trang mới 'WebForm1.aspx . 

3) Trong WebForm1.aspx bao gồm jQuery. Nếu bạn không có tập tin jQuery, bạn có thể tải về các tập tin mới nhất từ ​​http://jquery.com/ 

<script src="Scripts/jquery-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>

4) Trong trang code behind (WebForm1.aspx.cs) tạo WebMethod để trả về một số dữ liệu đưa ra dưới đây. Hãy chắc chắn thêm thuộc tính [WebMethod ()] đến chức năng. Phải bao gồm không gian tên System.Web.Services. (sử dụng System.Web.Services;) 

[WebMethod()]

public static string GetData(int userid)

{

    /*You can do database operations here if required*/

    return "my userid is" + userid.ToString();

}

5) Thêm thẻ script và chức năng để gọi phương thức web. Thông qua tham số (trong trường hợp này 'userid') đến phương thức web như đối tượng JSON

function asyncServerCall(userid) {

    jQuery.ajax({

 url: 'WebForm1.aspx/GetData',

 type: "POST",

 data: "{'userid':" + userid + "}",

 contentType: "application/json; charset=utf-8",

 dataType: "json",

 success: function (data) {

     alert(data.d);

 }    });

}

6) Thêm nút trên trang aspx và gọi hàm ajax vào sự kiện click. 

<input type="button" value="click me" onclick="asyncServerCall(1);" />

7) Chạy ứng dụng và nhấn nút, bạn có thể thấy WebMethod được gọi và dữ liệu được trả về.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"