Sự kiện Việc làm IT

Gộp nhóm bài viết theo tên tác giả

Danh mục: Wordpress
 

WordPress cho phép chúng ta có thể gộp các bài viết theo từng nhóm riêng biệt như theo chủ đề, ngày tháng , kí tự (alphabet) hoặc theo các từ khóa…. Hôm nay , trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code giúp các bạn có thể liệt kê bài viết theo tên từng tác giả. Với đoạn code này, các bạn có thể dễ dàng quản lý bài viết của từng thành viên post bài khác nhau.

code Snipppets, wordpress code, wordpress tips, gop bai theo ten, wordpress

Các bạn chỉ cần copy đoạn code dưới đây và dán nó vào bất cứ nơi nào mà các bạn muốn hiển thị.

<?php

$blogusers = $wpdb->get_results( "SELECT ID, user_nicename from $wpdb->users WHERE 1=1 ORDER BY display_name" );

if ($blogusers) {

 foreach ($blogusers as $bloguser) {

  $user = get_userdata($bloguser->ID);

  $args=array(

   'author' => $user->ID,

   'post_type' => 'post',

   'post_status' => 'publish',

   'posts_per_page' => -1,

   'caller_get_posts'=> 1

  );

  $my_query = null;

  $my_query = new WP_Query($args);

  if( $my_query->have_posts() ) {

   echo '<p>User ID ' . $user->ID . ' ' . $user->user_firstname . ' ' . $user->user_lastname . '</p>';

   echo get_avatar( $user->ID, 46 );

   while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

    <p><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>

    <?php

   endwhile;

  }

 wp_reset_query();

 }

}

?>

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"