Bài 7. Chuỗi trong PHP - Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

Trong  bài học này chúng ta cùng tìm hiểu các khái niệm về chuỗi trong PHP và các hàm xử lý chuỗi trong PHP. Thật vậy, việc sử dụng tốt các hàm xử lý chuỗi trong php, giúp các bạn giải quyết được rất nhiều vấn đề trong thực tế.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các hàm xử lý chuỗi thường dùng nhất. Qua đó giúp các bạn nắm được ý nghĩa và cách sử dụng của từng hàm.

Nội dung chính.
  1. Khái niệm và các qui tắc về chuỗi.
  2. Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong PHP. Qua mỗi phần lý thuyết tôi sẽ lấy ví dụ minh họa giúp các 
bạn dễ hiểu hơn.

1. Khái niệm chuỗi và các qui tắc về chuỗi.

Tất cả các giá trị được bọc trong dấu nháy đơn (' ') hoặc nháy kép (" ") đều được coi là chuỗi trong PHP.
#Ví dụ 1.

<?php

  echo "Học PHP ở hà nội";

  echo 'Xử lý chuỗi trong PHP';

  $name = "Phạm Kỳ Khôi";

?>


Nếu chuỗi được bọc bởi dấu nháy đơn hoặc nháy kép mà bên trong chuỗi lại chứa dấu nháy đơn hoặc nháy kép thì chúng ta phải đặt dấu gạch chéo trước dấu nháy đơn hoặc nháy kép đó.
#Ví dụ 2

<?php

  echo "I\"m Mr.Khoi";

  echo 'Với tôi \'đô là không phải là tất cả\'';


Để nối chuỗi trong PHP ta sử dụng dấu chấm (.)
#Ví dụ 3.

<?php

 $country = "Viet nam";

 echo "Hello word" . $country;


2. Các hàm xử lý chuỗi trong PHP.
Trong PHP hỗ trợ chúng ta rất nhiều các hàm xử lý chuỗi. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu những hàm xử lý chuỗi được sử dụng nhiều và phổ biến trong PHP.

strlen ($string)
Hàm này đếm tổng số ký tự trong một chuỗi. Bao gồm cả ký tự khoảng trắng.

<?php

 $name = "Phạm Kỳ Khôi";

 echo strlen($name); //Kq là 12


trim ($string)
Hàm này cho phép cắt khoảng trắng ở hai đầu của chuỗi.

<?php

 $email = " [email protected] ";

 echo strlen($email); //Kq là 27

 echo strlen(trim($email)); //Kq là là 25


strtolower ($string)
Hàm này cho phép chuyển chữ in hoa thành chữ in thường

<?php

 $title = "WEB24H.COM.VN"; echo strtolower($title);

 //Kq là "web24h.com.vn"


strtoupper ($string)
Hàm này chuyển tất cả các ký tự in thường thành in hoa.

<?php

  $title = "hoc lap trinh web tai web24h.com.vn";  echo strtoupper($title);

  //Kq là "HOC LAP TRINH WEB TAI WEB24H.COM.VN"


ucfirst ($string)
Hàm này chuyển kí tự đầu tiên của chuỗi thành chữ in hoa

<?php

  $title = "xử lý chuỗi trong PHP";

  echo ucfirst($title);

  //Kết quả "Xử lý chuỗi trong PHP"


ucwords ($string)
Hàm này chuyển các ký tự đầu của một từ thành in hoa.

<?php

  $title = "hoc php o dau";

  echo ucwords($title);

  

  //Kết quả "Hoc Php O Dau"


ltrim ($string, $ki_tu)
Loại bỏ những ký tự được chỉ định bên trái của chuỗi.

<?php

  $title = "/Hoc PHP ở Hà Nội";

  echo ltrim($title, "/");

  //Kết quả: "Học PHP ở Hà Nội";


rtrim($string, $ki_tu)
Loại bỏ những ký tự được chỉ định bên phải của chuỗi.

<?php

  $title = "Hoc PHP ở Hà Nội/";

  echo rtrim($title, "/");

  

  //Kết quả: "Học PHP ở Hà Nội";


str_word_count($string)
Hàm này trả về số từ trong một chuỗi

<?php

  echo str_word_count('Hoc PHP Can Ban');

  //Kết quả là 4


str_repeat ($tring, int n)
Hàm này lặp n lần ký tự cho trước

<?php

  echo str_repeat( "web24h.com.vn", 3);  //Kết quả "web24h.com.vnweb24h.com.vnweb24h.com.vn"


str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )
Hàm này dùng để tìm kiếm và thay thế chuỗi

<?php

  $str = 'Web24h Xin Chào Các Bạn';

  $str = str_replace( 'Web24h', 'Web24h.com.vn', $str );

  echo $str; // kết quả là Web24h.com.vn Xin Chào Các Bạn


md5 ($tring)
Hàm này cho phép mã hóa chuỗi nhập vào thành một chuỗi khác có 32 ký tự

<?php

 $website = "web24h.com.vn";

 echo md5($website);

 //Kq là "e865c7732c2becccddddc312d9043377"


sha1 ($string)
Hàm này mã hóa chuỗi nhập vào thành một chuỗi mới có 40 ký tự

<?php 

 $website = "web24h.com.vn";

 echo sha1($website);

 //Kq là "004e004ecbdf6b5c7d39838793e5b3eb45804f10"


htmlentities($string)
Hàm này chuyển các thẻ html trong chuỗi $string sang dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể echo ra bên ngoài).

Hàm này được dùng để khắc phục lỗi bảo mật XSS

<?php

  $string = "<h1>web24h.com.vn</h1>";

  echo htmlentities($string);

  //Kết quả "<h1>web24h.com.vn</h1>"


strpos($string, $chuoi_tim )
Tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $string, kết quả trả về false nếu không tìm thấy.

<?php

  echo strpos('web24h.com.vn chào các bạn', 'chào');

  //kết quả 14


Ở bài viết này,Tôi không thể liệt kê kết các hàm xử lý chuỗi trong php được vì bản thân tôi cũng không biết hết, nên tôi chỉ liệt kê các hàm hay sử dụng thôi, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm các hàm xử lý chuỗi có thể tham khảo thêm ở php.netBÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"