[SIZE=""2""]

Trích bài trong báo Echip[/SIZE] <p align="center"> <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="586" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="center"><font face="Arial" color="#0000ff"> <p align="center">Làm chýõng tr</font>[COLOR=""#0000ff""]<font face="Times New Roman">ình Show Desktop bằng Visual Basic 6[/COLOR]</font></td></tr> <tr> <td valign="center">[SIZE=""1""]

Trên báo e-CHÍP hoặc một số[/SIZE]<font face="Arial" size="1"> báo đi</font>[SIZE=""1""]ện tử[/SIZE]<font face="Arial" size="1"> khác đ</font>[SIZE=""1""]ã có bài viết về cách khôi phục lại tiện ích Show Desktop của Windows trong nhữ[/SIZE]<font face="Arial" size="1">ng trý</font>[SIZE=""1""]ờng hợp bị mất. Tuy nhiên, nếu bạn không khôi phụ[/SIZE]<font face="Arial" size="1">c ðý</font>[SIZE=""1""]ợc theo các cách ở trên thì bài viết này sẽ[/SIZE]<font face="Arial" size="1"> hý</font>[SIZE=""1""]ớng dẫn các bạn tạo mộ[/SIZE]<font face="Arial" size="1">t chýõng tr</font>[SIZE=""1""]ình [/SIZE]<font face="Arial" size="1">đóng t</font>[SIZE=""1""]ất cả các cửa sổ[/SIZE]<font face="Arial" size="1"> đang hi</font>[SIZE=""1""]ển thị bằng ngôn ngữ lập trình phổ biế[/SIZE]<font face="Arial" size="1">n Visual Basic 6. Cách làm nhý sau:</font></td></tr> <tr> <td valign="center"><font face="Arial" size="1">

Đ</font><font face="Times New Roman" size="1">ầu tiên bạn tạo một dự án kiểu Standard Exe. Bạn thiết lập thuộc tính Visible củ</font><font face="Arial" size="1">a form là False, sau ðó nh</font><font face="Times New Roman" size="1">ấ</font><font face="Arial" size="1">p đúp chu</font><font face="Times New Roman" size="1">ộ</font><font face="Arial" size="1">t vào form ð</font><font face="Times New Roman" size="1">ể chuyển sang cửa sổ nhập mã và nhậ</font><font face="Arial" size="1">p vào ðo</font><font face="Times New Roman" size="1">ạn mã sau:</font></td></tr> <tr> <td valign="center">[SIZE=""1""]

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
Private Const VK_LWIN = &H5B
Private Sub Form_Load()
Call keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0)
Call keybd_event(77, 0, 0, 0)
Call keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)
End
End Sub [/SIZE]</td></tr> <tr> <td valign="center"><font face="Arial" size="1">

Sau khi đ</font><font face="Times New Roman" size="1">ã nhập mã xong, bạn chọn menu File, chọ</font><font face="Arial" size="1">n Make exe đ</font><font face="Times New Roman" size="1">ể tạo file thự</font><font face="Arial" size="1">c thi exe, sau đó b</font><font face="Times New Roman" size="1">ạn có thể ké</font><font face="Arial" size="1">o file chýõng tr</font><font face="Times New Roman" size="1">ình xuố</font><font face="Arial" size="1">ng thanh Quick Launh đ</font><font face="Times New Roman" size="1">ể dùng. Chúc các bạn thành công!</font></td></tr> <tr> <td valign="center">[SIZE=""1""]

Nguyễn Việt Anh (Hà Nội)
[/SIZE]</td></tr></tbody></table></center>

[SIZE=""2""]

Vấ[/SIZE]<font face="Arial" size="2">n đ</font>[SIZE=""2""]ề[/SIZE]<font face="Arial" size="2"> đ</font>[SIZE=""2""]ặ[/SIZE]<font face="Arial" size="2">t ra là: tôi ð</font>[SIZE=""2""]ã tạo ra file show_dest.[/SIZE]<font face="Times New Roman">[SIZE=""3""]exe[/SIZE]</font>[SIZE=""3""]<font face="Times New Roman"> theo hý[/SIZE]<font face="Times New Roman">ớng dẫn trên. Bây giờ tôi muốn tạo mộ</font><font face="Times New Roman">t file cài ð</font><font face="Times New Roman">ặ</font><font face="Times New Roman">t đ</font><font face="Times New Roman">ể</font><font face="Times New Roman"> khi cài ð</font><font face="Times New Roman">ặt xong, nó có một biể</font><font face="Times New Roman">u tý</font></font><font face="Times New Roman">[SIZE=""3""]ợng [/SIZE] <dir> <dir>

ở thanh Quick launch (và chứ</font><font face="Times New Roman">c năng </font><font face="Times New Roman">Quick launch cũ</font><font face="Times New Roman">ng ðý</font><font face="Times New Roman">ợc gọi)

hay ở khay hệ thống -bên cạnh cái clock</font><font face="Times New Roman"> đ</font><font face="Times New Roman">ể thuận tiện mỗi khi muốn show desktop</dir></dir>

Làm thế nào?</font>

Threads most viewed same category: